phpMyAdmin 4.5.2

phpMyAdmin 4.5.2

Filippo Toso - Human Profile – Open Source –
ra khỏi 4 phiếu
Tiêu đề: phpMyAdmin 4.5.2
Yêu cầu:
Giấy phép: Open Source
Ngày đăng: 26/11/2015
Nhà phát hành: Filippo Toso - Human Profile
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có phpMyAdmin cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại